↑ Επιστροφή σε Πληροφορίες για το BEST

Τοπικό Προεδρείο

Το τοπικό προεδρείο του BEST Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τοπικής Ομάδας BEST και περιλαμβάνει θέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ομάδας, όπως η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και οι δημόσιες σχέσεις.

Το παρόν προεδρείο αποτελείται από: